Min strävan är att skapa en trygg plats för dig genom närvaro, lyhördhet och tillit.

Jag drivs av en stor nyfikenhet för utveckling och har en övertygelse om att alla människor har en inneboende potential som ofta ligger lite dold, fram tills att vi förmår, vågar eller tvingas stanna upp

Att stanna upp och reflektera över din unika situation leder till att fenomen, livserfarenheter, tankemönster, beteenden kan förstås och bearbetas utifrån idag och därmed vecklas ut. Det är kärnan av den utveckling som kan komma fram genom Gestaltterapi och är en ynnest att få bevittna när människor vågar möta sig själva.

Min bakgrund

Jag har lång klinisk erfarenhet av att möta och stötta människor i kris, trauma och existentiella livshändelser. En stor del av mitt yrkesliv har jag arbetat med anhöriga och medberoende på olika sätt. Jag har även arbetat med Familjebaserad terapi (FBT) i flera år där familjedynamik, anknytning och roller är viktiga aspekter. Mitt hjärta klappar för barns utveckling, anknytning och föräldraskap, när jag inte arbetar som Gestaltterapeut har jag rollen som Kurator på en grundskola.

Utbildning

Dipl. Gestaltterapeut, Gestaltakademin i Skandinavien, 4,5 år

Leg Sjuksköterska, kandidatexamen

Specialistsjuksköterska inom Intensivvård, Magisterexamen

Pedagogik Uppsala universitet

Handledarutbilding Karolinska Institutet

Grundläggande utbildning i ätstörningar och familjebaserad terapi

Utbildning i Bergenmetoden – Lågaffektivt bemötande